Obowiązek informacyjny - RODO

Administratorem danych jest
S.C. "GAMED", GABINETY LEKARSKIE,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
K. Jankowski, I. Jankowska

Adres: ul. Wysoka 12, 26-600 Radom
Telefon: 48/ 383 19 69, 48/ 363 17 04, 48/ 362 86 69
e-mail: przychodnia@gamed.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem maila bkubik20@wp.pl

Dane będą przetwarzane w celu:

1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Polskę i nie będziemy ich udostępniać, z wyłączeniem instytucji uprawnionych na ich pisemny wniosek lub partnerów wspierających nas w realizacji obowiązków ustawowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy.

Administrator Danych Osobowych

Copyright © Gamed 2021